Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Төслийн бүрэлдэхүүн

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.Тусгай...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1-ийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлнэ: Тусгай хамгаалалттай...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2....

ТХГ-уудын менежментийн үр ашигт байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор дэд төслүүдийг санхүүжүүлнэ....

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3:...

Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар, хамгаалалтын захиргаадын мэдээллийн менежментийг сайжруулах...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4....

Хамгаалалтын захиргаадын сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, сургалтын концепци /хөтөлбөр/ боловсруулах;...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4. Сургалт , бодлого, судалгааны хамтын ажиллагаа

  • Хамгаалалтын захиргаадын сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, сургалтын концепци /хөтөлбөр/ боловсруулах;
  • Бүсийн сургалт, судалгааны төвүүдийг тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах;
  • Сэдэвчилсэн ажлын хэсгүүдийг (аялал жуулчлал, ТХГ-ын сүлжээний тогтвортой санхүүжилт, орчны бүсийн хөгжил, бэлчээр, ойн тогтвортой менежмент, биологийн олон янз байдлын хамгаалал, уул уурхайн зохицол гэх мэт ) зохион байгуулах, семинар, сургалт, бодлогын хэлэлцүүлэг хийх;
  • Үндэсний болон бүс нутгийн  хэмжээнд ТХНУГ болон судалгааны байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааны концепцийг боловсруулах  
Share
d2d30ed22f64cdfc0bace5ed4613c244.jpg

Холбоо барих

Монгол улс,  Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Жамъян гүний гудамж 18,
Даун Таун 401 тоот
 
Утас: 7014-0166
Утас: 7011-6901
И-мэйл: piu@baccp.mn