Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Төслийн бүрэлдэхүүн

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1.Тусгай...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 1-ийн хүрээнд дараах үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлнэ: Тусгай хамгаалалттай...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 2....

ТХГ-уудын менежментийн үр ашигт байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор дэд төслүүдийг санхүүжүүлнэ....

Бүрэлдэхүүн хэсэг 3:...

Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар, хамгаалалтын захиргаадын мэдээллийн менежментийг сайжруулах...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4....

Хамгаалалтын захиргаадын сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, сургалтын концепци /хөтөлбөр/ боловсруулах;...

Бүрэлдэхүүн хэсэг 4. Сургалт , бодлого, судалгааны хамтын ажиллагаа

  • Хамгаалалтын захиргаадын сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, сургалтын концепци /хөтөлбөр/ боловсруулах;
  • Бүсийн сургалт, судалгааны төвүүдийг тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах;
  • Сэдэвчилсэн ажлын хэсгүүдийг (аялал жуулчлал, ТХГ-ын сүлжээний тогтвортой санхүүжилт, орчны бүсийн хөгжил, бэлчээр, ойн тогтвортой менежмент, биологийн олон янз байдлын хамгаалал, уул уурхайн зохицол гэх мэт ) зохион байгуулах, семинар, сургалт, бодлогын хэлэлцүүлэг хийх;
  • Үндэсний болон бүс нутгийн  хэмжээнд ТХНУГ болон судалгааны байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааны концепцийг боловсруулах  
Share
d2d30ed22f64cdfc0bace5ed4613c244.jpg